2019-04-14 20:04:12

Áldott nagyheti elcsendesedést

és boldog húsvéti örvendezést

minden kedves olvasónak!

A húsvéti időszak a remény ideje. Még mindig jelen van a félelem, még mindig jelen van a bűnösség fájdalmas tudata, de lassan már átszüremlik a fény is. Valami új történik, valami, ami túlmegy életünk változó hangulatain. Lehetünk jókedvűek vagy szomorúak, derűlátók vagy pesszimisták, békések vagy dühösek, Isten jelenlétének kitartó folyama mélyebben hömpölyög elménk és szívünk apró hullámainál. A húsvét tudatosítja bennünk, hogy Isten akkor is jelen van, amikor közvetlenül nem észleljük.
A húsvét azt az örömhírt hordozza, hogy - bár úgy tűnik, a dolgok egyre súlyosbodnak a világban - a Gonosz már legyőzetett. A húsvét lehetővé teszi számunkra, hogy megerősödjünk annak tudatában: bár Isten nagyon távolinak tűnik, miket pedig továbbra is leköt sok apró dolog, Urunk mellettünk jön az úton, és folyamatosan magyarázza nekünk a Szentírást. Így a remény számtalan sugara megvilágítja az életen keresztül vezető utunkat.
                                                                                                         Henri J. M. Nouwen
 

2019-04-03 15:15:05

 

A hit és a szeretet jegyében szolgálni a közösséget

Új vezetőség a rendtartomány élén

Kongregációnkban háromévente új vezetőséget választunk. Az egész rendet, amely sok tartományból áll, az általános főnöknő és az általános tanács vezeti. Minden tartományt a helyi tartományfőnöknő és tartományi tanács irányít. Általában négy tanácsos segíti a tartományfőnöknő munkáját, akit két periódusra, azaz hat évre lehet megválasztani. Tavaly adventben a szlovák tartományban, amelyhez a magyarországi közösségünk tartozik, választási gyűlést tartottunk. Ezen minden a tartományhoz tartozó nővér részt vett. Megválasztottuk az új tartományi vezetőséget, amely idén január 20-án elkezdte szolgálatát.

Az új tartományfőnöknő Tóthová Jana Pavla nővér lett. 1975-ben született Szlovákiában és 1995-ben lépett be a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek kongregációba. Az örökfogadalom után ghánai tartományba kapott kinevezést, ahol tizenöt évig ápolóként dolgozott. Onnan a Szentlélek visszahívta őt a szlovák tartományba. Új szolgálatát nyitott szívvel és nagy lelkesedéssel fogadta el.

A tartományi tanács többi tagját a szlovák tartományban dolgozó nővérek közül választottunk meg. Florková Katarína nővér, Michalicová Ľubomíra Pia nővér, Kusiková Ivica nővér és Eliásová Janka Jana nővér lettek a tanács tagjai.

A beiktatási ünnepségen a leköszönő tartományfőnöknő, Slusna Lucia nővér jelképesen átadott egy gyertyát a kongregációnk logójával Jana Pavla nővérnek, miközben az egész közösség imában hívta a Szentlelket, hogy bölcsességgel erősítse meg az új vezetőséget. A rendi konstitúciónkban olvassuk, hogy a vezetőség feladata, hogy a hit és a szeretet jegyében szolgálja a közösséget, irányt adjon a közösségnek és buzdítsa a nővéreket, hogy a Szentlélek vezetésével teljesítsék missziós küldetésüket. E feladathoz minden rendi elöljárónak erős hitre és az imában való állhatatosságra van szüksége. Imádkozzunk Jana Pavla nővérért és az őt segítő tanácsosokért, hogy mindig nyitottak maradjanak a Szentlélek vezetésére, és hitben és szeretetben szolgálják a tartományunkat. A leköszönő vezetőségnek pedig hálásan köszönjük hatévnyi áldozatos szolgálatukat.

                                                                          Zygar Malgorzata SSpS


2019-01-14 22:05:47

Január 15.

Janssen Szent Arnold ünnepe

"Amikor hozzáfogtam a Társaság alapításához, általános volt az a vélemény, hogy semmi sem lesz az egészből. Akik ezt hitték, azoknak igazuk volt, amennyiben saját elégtelenségemet nézték. Mégis úgy tetszett Istennek, hogy a mű sikerüljön. Mégpedig oly mértékben, amit én magam sem tartottam soha lehetségesnek."

                                                                        Szent Aronld Janssen

 

IMA JANSSEN SZENT ARNOLD KÖZBENJÁRÁSÁT KÉRVE

Istenünk, Atyánk! Szent Arnold megta­pasztalta és jól ismerte a szenvedést, a kereszt kínját, és úgy jellemezte, hogy az a „só, amellyel az örök boldog­ságot megfűszerezték”. Igazi örömét és boldogságát abban találta meg, hogy teljesen lemondott önmagáról a te akaratod és az egyház szolgálata javára. Ezért bi­zalommal kérjük, hogy mi is remélhessük, hogy erő­feszítéseink maradandó gyümölcsöt teremnek és meg tudjuk ismertetni szeretetedet minden emberrel.

Szent Arnold, te az Istennel való bizalmas egység és az egyház missziós szükségletei iránti elköte­lezettség példaképe vagy. Kérd Istent, hogy ajándékoz­za meg korunk embereit a te Isten iránti szereteted és elkötelezett szolgálatod szellemével! Eszközölj ki szá­munkra erőt és állhatatosságot, hogy hálás szívvel és nagy buzgalommal vállaljuk felelősségünket az egyház missziós feladatáért, és a Szentlélek erejével teljesítsük missziós küldetésünket, a mi Urunk, Jézus Krisztus ál­tal! Ámen.


2019-01-06 19:16:31

Új bor új tömlőben
Generális vizitáció rendtartományunkban

Az új bor új tömlőbe való (Mk 2, 22) –Jézus szavaival hívtak minket lelki és misszionáriusi megújulásra annak kapcsán, hogy szeptember 7. és október 8. között generális vizitáció zajlott a szlovák tartományban, amihez a magyarországi közösségeink is tartoznak.

A generális vizitáció nagyon fontos és különleges esemény minden szerzetesrend életében. Nálunk, a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővéreknél hatévente látogatja meg a rendtartományokat a generális tanács egyik tagja. Ezeknek a látogatásoknaka célja a lelki és misszionáriusi megújulás, valamint, hogy elősegítse, hogy minden nővér élete és munkájaa missziós szerzetesrendünk közös céljára irányuljon. A vizitációt végző nővér lelki buzdítást ad, segíti a közösség fejlődését, osztozik a nővérek örömeiben és bánataiban. Híreket hoz más közösségekről, így megértést és érdeklődést ébreszt bennünk a más tartományokban élő nővérek élete és apostolkodása iránt.

A szeptemberi vizitációt az Argentínából származó María Cristina Ávalos nővér végezte, aki tíz éve a generális tanács tagja. A vele váló találkozások mély nyomokat hagytak a szívünkben. Nyitottságával, hiteleségével, megértésével és őszinteségével segített megújítani önmagunkban a karizmánkat, új utakat és célokat keresni, de mindenekelőtt arra figyelni, mi Isten akarata.

Magyarországon szeptember 20. és 24. között tartózkodott María Cristina nővér, meglátogatta mindkét közösségünket. Mélykúton meglátogatta a szolgálatunk helyeit, az iskolát, a plébániát és az idősek otthonát is. Személyes beszélgetésekre és közös játékra is jutott az idejéből. Együtt utaztunk Budapestre, ahol szeptember 22-én ünnepélyes szentmisében hálát adtunk a tíz évnyi szolgálatunkért Magyarországon. Ezután folytatódotta vizitáció a budapesti közösségben.

María Cristina nővér arra hívott minket, hogy legyünk olyanok, mint az új tömlő, amely képes befogadni az új bort, mert puha bőrből van, tud tágulni, alakulni és segíti az új, habzó bort lélegezni. Ezzel a hasonlattal buzdított minket, hogy legyünk nyitottak az újra, az idők jeleire, a változásra és az állandó megtérésre, s engedjük, hogy a Szentlélek betöltsön és vezessen minket. Megmutatta, mennyire fontos a misszionáriusi életünkben a megkülönböztetés. Fontos keresni, hogy hová, kikhez hív minket a Szentlélek, és gondolkodni arról, milyen „új tömlőkre” van szükség Isten missziójában.

Az egész vizitáció közös összejövetellel zárult Szlovákiában, a provinciális házban, ahol megéreztük, mennyire összehozott minket ez a pár hét. Mindenki új lelkesedéssel, reménnyel és célokkal tért vissza a közösségébe és szolgálatához.

Zygar Malgorzata SSpS


2018-12-22 22:16:17

   Isten azért jött el hozzánk, mert társunk akart lenni az úton, meg akarta hallgatni történetünket, és segíteni akart, hogy felismerjuk: nemcsak körbe-körbe járunk, hanem a béke és az öröm háza felé tartunk. Ez a karácsony nagy misztériuma, amely továbbra is vigasztal minket: nem vagyunk egyedül az úton. A szeretet Istene, aki életet adott nekünk, elküldte egyetlen Fiát, hogy mindig és mindenütt velünk legyen, s így soha ne kelljen elveszetnek éreznünk magunkat küzdelmeinkben, hanem bízhassunk benne, hogy ő velünk jár. A kihívás az, hogy engedjük Istennek: hadd legyen az, aki lenni akar.
(...) A karácsony újból arra biztat minket: ne féljünk engedni, hogy ő - akinek a szeretete nagyobb annál, mint amit a szívünk és elménk felfogni képes - a társunk legyen.

Henri J. M. Nouwen

Áldott, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

                                                     Missziós Nővérek


előző  2 3 4 5   következőSzámítógép javítás Halásztelek, Budapest 22. kerület Honlapkészítés, webdesign, arculat tervezés, grafikai munka