2016-12-01 21:49:57


2016-11-27 20:06:39

Boldog Mária Ilona Stollenwerk emléknapja

November 28-án Boldog Mária Ilona Stollenwerk liturgikus emléknapját ünnepeljük, aki a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek társalapítója. 1852. november 28-án született a németországi Rollesbroich-ben. Gyermekkorától szerette volna elvinni a hit kincsét Kínába. Egy missziós gyermekcsoport tagja volt, és sorshúzás révén egy kínai gyermeknek lett a keresztanyja. Missziós folyóiratokat olvasott, különösen a kínai misszióról szóló beszámolók érdekelték. A missziós hivatás utáni vágyát akkor tudta megvalósítani, amikor az Isteni Ige Társaságának alapítójával, Szent Arnold Janssennel találkozott. Szent Arnold Janssen már a férfi missziós rend alapítása előtt tudta, hogy a misszióban szükség van a nőkre is, akik oda is eljuthatnak, ahol a férfiak előtt bezárulnak a kapuk. Cselekedni azonban nem akart, amíg nem lett világos számára Isten akarata. Fontos jelet kapott, amikor pár fiatal nő jelentkezett nála, akik készek voltak missziós szolgálatra. Nem tudott sokat ígérni nekik, egyelőre csak konyhai munkát. 1882-ben csatlakozott a 28 éves Ilona Stollenwerk a steyli missziósház konyhájában dolgozó fiatal nőkhöz. A várakozás hét hosszú, munkával és imával teli évig tartott. A fiatal nők szorgalma és kitartása Isten akaratának jelévé lett Szent Arnold Janssen számára és, ez adta meg neki a női missziós kongregáció alapításához szükséges bátorságot. Így alakult meg 1889. december 8-án a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek rendje, amelynek Boldog Mária Ilona Stollenwerk Boldog Jozefa Hendrina Stennmans-szal együtt társalapítója lett.

Boldog Mária Ilona 1898-ban a Szentlélek Szolgálói Örökimádó Nővérek közösségébe lépett át. Ez a szerzetesrend, amelyet szintén Szent Arnold Janssen alapított, kontemplatív közösség, az a célja, hogy imádsággal, valamint a világért és az üdvösségért vállalt áldozatok által szolgálja az egyház missziós feladatait, így segítve a misszionáriusokat és mindazokat, akik részesülnek az örömhír terjesztésében. Boldog Mária Ilona kontemplatív élete csak két évig tartott, agyhártyagyulladás következtében halt meg 1900. február 3-án. Annak ellenére, hogy nem tudta megvalósítani azt a vágyát, hogy Kínába menjen misszionáriusként, az egész életét a missziónak szentelte. Lelkiségének középpontjában a Szentlélek állt, akit az imádság, az áldozatvállalások és mindennapi munkája által tisztelt és dicsőített. Szent II. János Pál pápa avatta őt boldoggá 1995. május 17-én.

Boldog Mária Ilona gondolatai:

Egész szeretetemet és egész életemet az Evangélium szolgálatára akarom szentelni.”

A jó Isten ismeri a mi gyengeségeinket; de ő ismeri a mi jó akaratunkat is.”

Az én életem legyen csak szeretet és hálaadás!"

„Istené legyen a dicsőség, felebarátaimé legyen a haszon, enyém legyen a teher!”


2016-11-27 09:34:27

A tiszta és teljes szeretet lép közénk

Ha Jézus felhívna most minket telefonon, hogy találkozni akar velünk személyesen, ma, a következő órában, mit mondanánk erre a hívásra? Mennyire vágyunk Istennel való személyes találkozóra? Hogyan készülünk rá? Méltóak vagyunk–e hozzá menni?

Ma advent első vasárnapja van. Az advent szó elsősorban az jelenti: „ELJÖVETEL”. Isten hozzánk akar jönni. Ő közelebb akar lenni hozzánk mindennapjainkban. Ennek következtében az adventi napokban megünnepeljük Jézus különböző eljövetelét, az Ige megtestesülését, és az Istent, aki a világban jelen van közöttünk. Emlékezünk Jézus eljövetelére, kétezer évvel ezelőttre Betlehemben, az Ő második eljövetelére a világ végén, és a hozzánk való eljövetelére, a keresztelésünk idején és a szentségekben való részesülésünk pillanataiban, különösen a Szentáldozásban, az Eucharisztiában. Isten egységben akar lenni velünk. Az egyház arra buzdít minket, hogy nyissuk meg szívünket és fogadjuk Őt, hittel, reménnyel és szeretettel. Isten azért küldte hozzánk Jézust, hogy életünk legyen és bőségben legyen.    

Jézus eljövetele egy bizonyos jelenlét következménye – egy olyan bizalmasabb jelenlét, mivel Ő már jelen van a szívünkben.  Az Egyház arra hív minket, hogy különös módon készüljünk Krisztus eljövetelére a karácsony idején – úgy, ahogy egy vendég fogadására is készülünk. Ily módon, mi készülünk arra az utolsó eljövetelre is – a halálunk óráján –, és később az Ő eljövetelére a világ végén. Mi mint keresztények, mindennap egy lépéssel közeledünk a mennyország kapujához, Istenhez. Várunk az Istennel való találkozásra.

De hogyan készülünk erre a találkozásra? 

  1. Legyünk készen. A mai evangélium arra biztat minket, hogy virrasszunk és legyünk éberek. „Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fent virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házába.” Szeretnék egy igazi történetet mondani önöknek. Indonéziában, Flores szigetén történt meg. Három nappal ezelőtt hajnalban betörtek a verbiták nagy szemináriumában a Missziós Titkárság irodájába. Körül belül 10 millió eurót vittek el. Ebben a szemináriumban tanul több mint 400 kispap. Én azt gondolom, ha tudták volna, hogy be akarnak törni hozzájuk, biztos vagyok benne, hogy nem engedték volna be a tolvajokat. Jézus nem csak világi dolgokról beszél, hanem a mennyei kincsekről is. Bennünk is vannak olyan kincsek, amelyek fenntartják a lelkünket: a hit, a remény és a szeretet. „Legyünk éber adventi emberek.” …” Mert nem tudjuk, mely napon jön el Jézus.”
     
  2.  Bizalommal várunk. Már az ószövetségi próféták is vártak a Messiás eljövetelére, az Úr fölkentjére, a hatalmas Királyra. A mai olvasmányban, Izajás próféta lát a messiási érában egy bizonyos jövőt. Nekünk van négy hetünk felkészülni lelkileg a karácsonyra. LEGYÜNK TÜRELMESEK. Különösen, amikor a sötétség veszi körül lelkünket, mint a hosszú sötét téli napokon. Isten adta nekünk ezt a szép időszakot, hogy gondolkodjunk egy kicsit többet lelki életünkről. Várakozási időnket arra szenteljük, hogy egyre közelebb legyünk mi is Istenhez. Azt hiszem, hogy akkor lenne tökéletes ez a találkozásunk, amikor mi megyünk hozzá és Ő jön hozzánk. Várjunk hát Rá bizalommal, mert Ő eljön időben és „soha nem késlekedik.”   
     
  3.  Az Úr fényében járunk. Izajás jövendölt, hogy az Úr ráteszi sok ember szívére a nyugalmat és nem lesz több háború. „Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést… „Gyertek, járjunk az Úr világosságában.” Szent Pál arra hív minket, hogy „öltsük fel a világosság fegyvereit.”  Az első adventi gyertyát fogjuk meggyújtani. Az azt a szerény reménysugarat jelképezi, amely több évszázadon át az ószövetség sötétségében pislákolt. "Ujjongj, örvendj Sion leánya, Jeruzsálem és népem, mert íme, én majd eljövök, és benned lakom – mondja az Úr" (Zak 2,10). Magunkon tapasztaljuk, hogy milyen rokkant az ember Isten nélkül. Sokan még ma is minden örömüket csak a földön keresik. Ebben a sikertelen próbálkozásban, kilátástalanságban úgy világít Isten ígéretének reménysugara, mint ez a kis gyertya világít a sötétségben.

    A tiszta és teljes szeretet lép közénk. Hívhatjuk Őt az életünk telefonvonalán, hogy jöjjön be hozzánk.

Jöjj el Urunk, Jézus, Jöjj! Ámen!

   

 


2016-11-07 08:57:56

Lelki megújulás

2016. május-június havában részt vettem a Kongregációnkkal szervezett öthetes lelki megújuláson.
A helyszín Steyl (Hollandia) volt, a Jézus Szíve kolostor, anyaházunk. Itt alapította 1889-ben Szent Arnold Janssen a Szentlélek Szolgálói Missziós Kongregációt. Részvevők a lengyel és szlovák tartomány nővérei voltak.

Az első napon a kölcsönös megismerkedés és az ottani német közösséggel való találkozás kapott helyet. A lelki napok célja, hogy 25-30 év szerzetesi élet után felélesszük, megújítsuk a kongregációnk lelkiségét. Nagyon értékes előadásokon vettünk részt például az evangéliumi fogadalmakról.

Voltak kiscsoportos megbeszélések, liturgia előkészítése, közös vidám programok, közös imák, kirándulások. Néhányszor közösen ünnepeltük az Eucharisztiát a közösséggel, majd közös agapéval fejeztük be. Meglátogattuk az Arnold család verbita közösségét, majd a rózsaszín nővéreket – örökimádó nővéreket. Gyakran ellátogattunk a Szent Mihály templom altemplomába, Szent Arnold Janssen sírjához.

A legkedvesebb emlékem az Úrnapi körmenethez fűződik, amit a mi 18 fős csoportunk szervezett a kolostor nagy kertjében. Az ünnep előestéjén nagyszabású előkészületek folytak. Másnap korán reggel elkezdődött az oltárok építése és díszítése. Tíz órakor szentmise, mely végén elindult a kis körmenetünk. Meg kell, hogy említsem, Hollandia ezen a részén nem szokás körmenetet rendezni. Volt minden a körmenetben: kereszt, gyertyák, csöngők, majd az atya az Oltáriszentséggel, végül ezt követően jöttek a hívek. Nagy lelkesedéssel végigénekeltük a nem rövid utat.

Háromhetes ottlétünk véget ért, és hálás köszönetet mondva, elbúcsúztunk nővéreinktől.

Irány Róma – az örök város.

A Steylben eltöltött nyugalmas, békés vidéki élet után belecsöppentünk a forró, zajos, életvidám, turistákkal teli Rómába. A kongregációnk generalátusa látott vendégül. Itt folytatódtak a lelki napok, de már több szabad idővel. Volt városnézés, meglátogattunk sok templomot az irgalmasság kapuival, és még sok mindent, amit Rómában látni kell. Részt vettünk a betegekért és fogyatékkal előkért mondott szentmisén a Szent Péter téren, amit Ferenc pápa celebrált. A következő szombaton általános pápai kihallgatáson vettünk részt, katekézissel egybekötve. Nagy és felejthetetlen élmény volt számomra mind a két esemény.

Az öt hét eltelt és sok lelki élménnyel és új barátságokkal, ismerősökkel gazdagodva érkeztem vissza Magyarországra, hogy itt kamatoztassam azt, amit kaptam.

Klára nővér SSpS


2016-10-23 22:00:58 Október 23. Missziós világnap

A missziós világnapon mind arra kapunk felszólítást, hogy induljunk el, „lépjünk ki” mint missziót végző tanítványok, és mindnyájan állítsuk e küldetés szolgálatába tehetségünket, kreativitásunkat, bölcsességünket és tapasztalatunkat, hogy eljuttassuk Isten gyengédségének és együttérzésének üzenetét az emberiség egész családja számára.
Ferenc pápa üzenetéből a 2016. évi missziós világnapra

Mi is "kiléptünk" és elindultunk Mélykútra, hogy az ottani egyházközséggel együtt megünnepeljük a missziós világnapot!


előző  2 3   következő
Számítógép javítás Halásztelek, Budapest 22. kerület Honlapkészítés, webdesign, arculat tervezés, grafikai munka